Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost CESAR TRADE s.r.o. se sídlem Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf; IČ: 27273733, DIČ: CZ27273733, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21884. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu www.cesarprint.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 

B. Objednávka zboží, storno objednávky

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím systému internetového obchodu www.cesarprint.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednáním zboží projevuje kupující vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci dle související objednávky. Zejména takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a s prohlášením o ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.cesarprint.cz tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním osobních údajů na jakémkoliv místě v rámci internetového obchodu www.cesarprint.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.
 9. Storno objednávky: kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před naskladněním objednaného zboží na provozovně prodávajícího. Pro odstoupení po naskladnění je nezbytně nutné kontaktovat prodávajícího a řešit tento poadavek individuálně. Požadavek na odstoupení může zákazník vznést písemně na emailovou adresu: info@cesarprint.cz nebo telefonicky na číslo 777 819 472. Vzniknou-li dodávajícímu na základě storna objednávky náklady, vyhrazuje si kupující právo účtovat kupujícímu poplatek do výše 150 Kč včetně DPH.
 10. Dojde-li ke stornu objednávky, nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy kupující již zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30 dnů od odstoupení od objednávky.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.
 12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě prodávající neprodleně informuje kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající svépomocí i s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 5. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 6. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

D. Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za bezzávadnost zboží při předání. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cesarprint.cz.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.cesarprint.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží či dočasného používání zboží.
 2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 6. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku.
 8. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno neobjednané zboží. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

Cesar Trade s.r.o.

Karlova 3460

407 47 Varnsdorf

Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.cesarprint.cz 

Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost CESAR TRADE s.r.o. se sídlem Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf; IČ: 27273733, DIČ: CZ27273733, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21884.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.cesarprint.cz 

V případě oprávněné reklamace příjme prodávající taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců ode dne převzetí. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.cesarprint.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží.

Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy do výše 50 000 Kč. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy. Kupující je v takové situaci rovněž oprávněn odmítnout převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží doporučujeme kupujícímu prostudování návodu a záručních podmínek. Při používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

 V případě rozporu mezi zbožím a kupní smlouvou má kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S ohledem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tento postup nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt (odlišný od prodávajícího) autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující na základě vzájemné dohody s prodávajícím uplatnit právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

 

Postup reklamace

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:

CESAR TRADE s.r.o.

Karlova 3460

407 47 Varnsdorf 

V případě telefonické a písemné reklamace postupujte takto:

 1. Zavolejte nám na linku zákaznického servisu a sdělte svůj úmysl reklamovat zboží, nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu info@cesarprint.cz
 2. Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu prodávající její převzetí. Prodávající může na základě požadavku kupujícího vyhotovit i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme adresovat zásilku přímo na výše uvedenou adresu, zaslaný balík výrazně označit nápisem „REKLAMACE“, vložit do zásilky kopii daňového dokladu (tento doklad zároveň slouží jako záruční list), dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech), přiložit do zásilky stručný popis závady, v případě, že zásilku odesíláte bez využití nabídky svozu, doporučujeme zásilku pojistit a zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslání. V případě reklamace související se sníženou kvalitou tisku dodá kupující prodávajícímu také vzorový výtisk s jednoznačně patrnou závadou. V případě potřeby konzultování dalšího postupu bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.
 5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí společnost náhradu poštovného nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží.
 7. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Poznámka: Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 

Doprava

Česká pošta: balík do 20kg na poštu (75 Kč s DPH)

                    balík do 50kg na poštu (100 Kč s DPH)

 

dobírka (25 Kč s DPH)

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.cesarprint.cz 

Znění obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cesarprint.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069827 / 001.  

Na našich stránkách můžeme využívat reklamní systémy a analytické nástroje. Při jejich využití platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Napište nám

Nenalezli jste v obchodnch podmínkách hledané informace?

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů z Vaší strany neváhejte a využijte náš jednoduchý kontaktní formulář. Doporučujeme vyplnit pole s Vaší emailovou adresou, umožníte nám tím zaslání přímé odpovědi.

Pokud nezadáte e-mail, nemůžeme Vám odpovědět.

Napište prosím znění Vaší zprávy.

antispam pict